Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα
Το υπο-μέτρο 2.1 «Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα» εφαρμόζεται σε όλη την επικράτεια και αφορά την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε γεωργούς.

ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ

H Farmanet ιδρύθηκε με σκοπό την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις και επιχειρήσεις, όπως υπηρεσίες σχεδιασμού διάρθρωσης ή αναδιάρθρωσης, υπηρεσίες οργάνωσης της παραγωγής, υπηρεσίες παροχής γεωτεχνικών συμβουλών, υπηρεσίες εκπόνησης γεωτεχνικών μελετών, υπηρεσίες υποστήριξης ένταξης σε αναπτυξιακά προγράμματα και υπηρεσίες σε θέματα αγροτικής οικονομίας.

Σκοπός μας είναι ο εκσυγχρονισμός και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων, η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των αγροτικών προϊόντων και η προαγωγή της επιχειρηματικότητας, μέσω της παροχής υψηλής ποιότητας υπηρεσιών που αφορούν στη διοίκηση, στη διαχείριση της παραγωγής, στην εκπλήρωση των κανονιστικών απαιτήσεων, στην τήρηση της ενωσιακής νομοθεσίας και στην εφαρμογή μέτρων των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης.

Η ομάδα μας αποτελείται από γεωτεχνικούς με πολύχρονη συμβουλευτική εμπειρία που διακρίνονται για την αφοσίωση, τον επαγγελματισμό και την επιστημονική τους επάρκεια. Επενδύουμε στην συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, μέσω της εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού, της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών και της χρήσης σύγχρονων μεθόδων.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΟΜΑΔΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
EMAIL: net1@farmanet.gr

Γεωπόνος Φυτικής Παραγωγής με μεταπτυχιακές σπουδές στη Φυτοπροστασία και μακροχρόνια εμπειρία στην τεχνική υποστήριξη καλλιεργειών, στην ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης παραγωγής, στην εκπόνηση μελετών αγροτικής ανάπτυξης, στην οργάνωση αγροτικών συνεταιρισμών και οργανώσεων παραγωγών, στο σχεδιασμό επενδυτικών προγραμμάτων και στην εφαρμογή επιχειρησιακών σχεδίων. Είναι μέλος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και πιστοποιημένος γεωργικός σύμβουλος του ΕΛΓΟ.

ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
EMAIL: net2@farmanet.gr

Γεωπόνος Αγροτικής Οικονομίας με μακροχρόνια εμπειρία στην εκπόνηση μελετών αγροτικής ανάπτυξης, στο σχεδιασμό επενδυτικών προγραμμάτων και στην εφαρμογή επιχειρησιακών σχεδίων. Είναι μέλος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και πιστοποιημένος γεωργικός σύμβουλος του ΕΛΓΟ.

ΓΚΟΥΤΖΟΥΡΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
EMAIL: net4@farmanet.gr

Γεωπόνος Φυτικής Παραγωγής με μακρόχρονη επαγγελματική εμπειρία στην εκπόνηση μελετών αγροτικής ανάπτυξης και την οργάνωση και διαχείριση γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων. Είναι μέλος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και πιστοποιημένος γεωργικός σύμβουλος του ΕΛΓΟ.

ΣΚΑΡΚΑΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
EMAIL: net3@farmanet.gr

Γεωπόνος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, με μακρόχρονη επαγγελματική εμπειρία στην εκπόνηση μελετών αγροτικής ανάπτυξης και την οργάνωση και διαχείριση γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων. Είναι μέλος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και πιστοποιημένος γεωργικός σύμβουλος του ΕΛΓΟ.

ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΡΥΦΩΝΙΑ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ
EMAIL: info@farmanet.gr

Γεωπόνος Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος. Ειδικεύεται στην ενημέρωση βάσεων δεομένων γεωργικών εισροών, στο σχεδιασμών ψηφιακών εργαλείων, στην εκπόνηση προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης και στην υποβολή δηλώσεων ενιαίας ενίσχυσης. Είναι μέλος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και πιστοποιημένη γεωργική σύμβουλος του ΕΛΓΟ.

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Το υπο-μέτρο 2.1 «Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα» εφαρμόζεται σε όλη την επικράτεια και αφορά την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε γεωργούς. Στόχοι του είναι: (α) η βελτίωση της αειφόρου διαχείρισης και της συνολικής απόδοσης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και η υποστήριξή των γεωργών ώστε να λαμβάνουν ορθές αποφάσεις για τη συνολική οικονομοτεχνική και περιβαλλοντική διαχείριση της εκμετάλλευσής τους και (β) η ενθάρρυνση της χρήσης των συμβουλών από τους γεωργούς και ιδιαίτερα τους νέους γεωργούς, χωρίς αυτοί να επιβαρύνονται με το κόστος της συμβουλής. Οι συμβουλές παρέχονται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις φυτικής ή/και ζωικής κατεύθυνσης και κατατάσσονται σε έξι πακέτα: (1) συμβουλές που παρέχονται για τις απαιτήσεις της πολλαπλής συμμόρφωσης, για εφαρμογή προτύπων για ορθές γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες και για γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον καθώς και την διατήρηση της βιοποικιλότητας, (2) συμβουλές για την εκπλήρωση των απαιτήσεων της οδηγίας πλαίσιο για τα νερά, (3) συμβουλές για την εκπλήρωση των απαιτήσεων για τη συμμόρφωση με τις γενικές αρχές της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας, (4) συμβουλές για δράσεις που μετριάζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής και προωθούν την προσαρμογή της γεωργίας, (5) συμβουλές για την ορθή εφαρμογή των γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων και της βιολογικής γεωργίας, (6) συμβουλές για τη βελτίωση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και την αύξηση της προστιθέμενης αξίας του γεωργικού προϊόντος. Η ομάδα μας αποτελείται από πιστοποιημένους γεωργικούς συμβούλους για το σύνολο των πεδίων συμβουλών.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) αποτελεί ένα σύστημα αποτύπωσης και καταγραφής των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και των παραγόμενων προϊόντων αυτών. Το σύστημα αποτελείται από ψηφιακή βάση δεδομένων με σκοπό τη ταυτοποίηση των γεωργικών εκτάσεων και των ζωικών κεφαλαίων στις χώρες της ΕΕ. Μέσω των πιστοποιημένων Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) υποβάλλεται κάθε χρόνο ηλεκτρονικά η Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/ Εκτροφής η οποία έχει ως σκοπό: (1) την ενεργοποίηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, (2) τη διαχείριση και τον έλεγχο της εισοδηματικής στήριξης με τυποποιημένο τρόπο που εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες της ΕΕ και (3) την ασφάλιση των καλλιεργειών και του ζωικού κεφαλαίου μέσω του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ). Υποχρέωση υποβολής Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας έχουν όλοι όσοι ασκούν αγροτική εκμετάλλευση και για το σύνολο αυτής, ανεξαρτήτως από το αν λαμβάνουν ή όχι ενισχύσεις ή είναι κατ’ επάγγελμα αγρότες. Ως πιστοποιημένο ΚΥΔ παρέχουμε υπηρεσίες υποστήριξης υποβολής της Ενιαίας Αίτηση Ενίσχυσης (EAE) των παραγωγών προς τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ).

ΠΟΙΟΤΗΤΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Εφαρμογή συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας & Ασφάλειας τροφίμων.

Οι επιχειρήσεις που εμπλέκονται στην παραγωγή και εμπορία τροφίμων πρέπει να έχουν την δυνατότητα να αποδεικνύουν ότι είναι σε θέση να αναγνωρίζουν και να θέτουν υπό έλεγχο όλους του εν δυνάμει κινδύνους που μπορούν να επηρεάσουν την ασφάλεια του καταναλωτή. Παρέχουμε ολιστική υποστήριξη Τα συστήματα διαχείρισης ποόητας και ασφάλειας τροφίμων απευθύνονται σε επιχειρήσεις που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με την αλυσίδα τροφίμων και επικεντρώνονται στην ικανοποίηση συγκεκριμένων απαιτήσεων και προδιαγραφών της νομοθεσίας και των πελατών, για ασφαλή και ποιοτικά προϊόντα.

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000
Πρότυπο του Διεθνή Οργανισμού Τυποποίησης (ISO), το οποίο απευθύνεται σε επιχειρήσεις και οργανισμούς της αλυσίδας των τροφίμων που επιδιώκουν να εφαρμόσουν ένα συνεπές και εστιασμένο σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων και ενεργούν σύμφωνα με τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις. Στηρίζεται στις αρχές HACCP, στην ύπαρξη βασικών συνθηκών και δραστηριοτήτων για τη διατήρηση κατάλληλου υγιεινού περιβάλλοντος, στην καθιέρωση διαδικασιών για την αποτελεσματική διαχείριση και επικαιροποίηση του συστήματος, αλλά και στην αποτελεσματική επικοινωνία των επιχειρήσεων με προμηθευτές, καταναλωτές, συμβούλους, αρμόδιες αρχές και κάθε οργανισμό που μπορεί να επηρεάζει το σύστημα. Πλεονεκτήματα της εφαρμογής του προτύπου είναι η επίτευξη μεγαλύτερου βαθμού συμμόρφωσης με τις νομοθετικές απαιτήσεις για ασφαλή τρόφιμα, η πρόληψη των κινδύνων, η βελτιστοποίηση διαχείρισης πόρων, η μείωση των απωλειών τεχνογνωσίας, η προστασία της επωνυμίας της επιχείρησης, ο αποτελεσματικός έλεγχος των αλλαγών και η βελτίωση της επικοινωνίας.

 

BRC FOOD SAFETY
Πρότυπο του Βρετανικού Οργανισμού Λιανεμπορίου (British Retail Consortium), το οποίο απευθύνεται σε επιχειρήσεις και οργανισμούς ιδιωτικού χαρακτήρα της αλυσίδας τροφίμων.
Είναι διεθνές πρότυπο, το οποίο καλύπτει θέματα ασφαλείας, νομιμότητας και ποιότητας που αφορούν στο τρόφιμο και αποτελεί ένα σημαντικό εφόδιο για τις επιχειρήσεις που εξάγουν και αναζητούν πιο απαιτητικές αγορές για την προώθηση των προϊόντων τους. Στηρίζεται στις αρχές του HACCP, στην Ορθή Βιομηχανική Πρακτική (GMP) και στην Ορθή Υγιεινή Πρακτική (GHP), σ την καθιέρωση διαδικασιών για την αποτελεσματική διαχείριση και επικαιροποίηση του συστήματος, αλλά και στην αποτελεσματική επικοινωνία των επιχειρήσεων με πελάτες, προμηθευτές, καταναλωτές, αρμόδιες αρχές και κάθε οργανισμό που μπορεί να επηρεάζει το σύστημα.

 

IFS FOOD STANDARD
Πρότυπο της Ένωσης Γερμανών (HDE) και Γάλλων (FCD) Λιανεμπόρων, σε εναρμόνιση με τις απαιτήσεις της Παγκόσμιας Πρωτοβουλίας για την Ασφάλεια Τροφίμων (GFSI). Καθορίζει τις ειδικές απαιτήσεις για την ασφάλεια, νομιμότητα και ποιότητα των τροφίμων που πρέπει να ικανοποιούν οι επιχειρήσεις, οι οποίες επεξεργάζονται ή συσκευάζουν τρόφιμα. Αποτελεί χρήσιμο εφόδιο για τις επιχειρήσεις που εξάγουν ή/και προμηθεύουν μεγάλες αλυσίδες λιανοπωλητών. Στηρίζεται στις αρχές του HACCP, στην Ορθή Βιομηχανική Πρακτική (GMP) και στην Ορθή Υγιεινή Πρακτική (GHP). Το IFS Food Standard έχει αναγνωρισθεί ως ισοδύναμο με τα αντίστοιχα συστήματα BRC, FSSC 22000 και SQF 2000 Code.

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προώθησης και προβολής αγροτικών προϊόντων, με σκοπό τη διεύρυνση των δυνητικών πελατών, την κατοχύρωση του ποιοτικού εξαγωγικού εμπορίου και την εξασφάλιση της ταυτότητας των προϊόντων.

Σχεδιασμό, υποβολή, παρακολούθηση και υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων του πρωτογενούς και δευτερογενούς αγροτοβιομηχανικού τομέα, στα πλαίσια Αναπτυξιακών Νόμων και Κοινοτικών ή Εθνικών Προγραμμάτων.

Εκπόνηση μελετών αγροτικής ανάπτυξης μέσω για την αξιοποίηση προγραμμάτων και μέτρων που αφορούν τον αγροτικό τομέα με στόχο την εισαγωγή νέων τεχνολογιών, τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων, τη διευκόλυνση της αναδιάρθρωσης της παραγωγής και την αύξηση της ποιότητας του τελικού προϊόντος, καθώς και την αναδιάρθρωση του αγροτικού πληθυσμού.

Σύνταξη φακέλου προϊόντων ΠΟΠ – ΠΓΕ – ΕΠΠΕ, για διαφοροποίηση του τελικού προϊόντος και την ανάδειξη των ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών του, την προστασία των ονομασιών από κακή χρήση ή μίμηση, αλλά και την καλύτερη κατανόηση των προϊόντων αυτών από τους καταναλωτές.

Οργάνωση συνεταιρισμών και ομάδων παραγωγών, καθώς και υποστήριξη αυτών στον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα, με στόχο (α) την παραγωγή ποιοτικών και ομοιόμορφων προϊόντων μέσω της εφαρμογής συστήματος διαχείρισης και (β) την ομαδική προώθηση και πώληση των προϊόντων μέσω της απορρόφησης μεγάλων ποσοτήτων και της δυνατότητας διαμόρφωσης τιμών.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Σύνταξη φακέλων και καθοδήγηση βιοκαλλιεργητών στον αγρό.

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν την τεχνική υποστήριξη μέσω εκπόνησης προγραμμάτων βιοκαλλιέργειας και την κατάθεση φακέλου.
Ο Κανονισμός (ΕΚ) 834/2007 περιλαμβάνει τους βασικούς στόχους και τις γενικές αρχές για τη βιολογική παραγωγή και διευκρινίζει τους κανόνες παραγωγής, επισήμανσης, ελέγχου και εμπορικών συναλλαγών με χώρες εκτός της ΕΕ. Η βιολογική παραγωγή βασίζεται στον κατάλληλο σχεδιασμό και τη διαχείριση των βιολογικών διεργασιών βάσει οικολογικών συστημάτων, στον περιορισμό της χρήσης εξωτερικών υλικών και στον αυστηρό περιορισμό της χρήσης συνθετικών χημικών υλικών, λαμβάνοντας υπόψη την υγειονομική κατάσταση, τις περιφερειακές κλιματικές διαφορές και τις τοπικές συνθήκες, τα στάδια ανάπτυξης και τις ειδικές πρακτικές. Η βιολογική παραγωγή επιδιώκει τη δημιουργία ενός συστήματος αειφόρου διαχείρισης της γεωργίας, την παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας, αλλά και την παραγωγή ποικιλίας τροφίμων και άλλων γεωργικών προϊόντων που ανταποκρίνονται στην καταναλωτική ζήτηση για προϊόντα παραγόμενα με διεργασίες που δεν βλάπτουν το περιβάλλον, την ανθρώπινη υγεία, την υγεία των φυτών και των ζώων και τις συνθήκες διαβίωσής τους.

BLOG

Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα 150 150 phoenixdaap

Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα

Το υπο-μέτρο 2.1 «Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα» εφαρμόζεται σε όλη την επικράτεια και αφορά την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε γεωργούς.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλ/Φαξ: 2410 232004
Email: info@farmanet.gr

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

Αεροδρομίου 78-80 – 41336
Νέα Σμύρνη, Λάρισα

© 2019-2022 Farmanet. All Rights Reserved. Designed by Phoenix Digital Marketing Agency. Photography: Angelos Michalopoulos